Wien, am 20.03.2020
 
AZ: GVRP/21 AT/HU
 
Covid-19 járvány – ügyféltájékoztató
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
A Covid-19 járvány megfékezésére irányuló jelenlegi intézkedések rendkívüli kihívások elé állítják a vállalkozásokat. A következőkben tájékoztatjuk Önt arról, hogy ez a válság milyen jogi következményekkel járhat az Ön és vállalkozása számára a jelenlegi, rendelkezésre álló információk alapján.
 
Ausztriai vállalkozások számára:
 
1. Üzembezárások
Az üzemek tényleges bezárását az idézi elő, hogy a kormány megtiltotta az ügyfeleknek a be-lépést vendéglátó-ipari vállalkozások helyiségeibe valamint a kereskedelmi és szolgáltató vál-lalkozások helyiségeibe. Ez a tilalom nem vonatkozik az élelmiszer-kereskedelemre, állateledel-kereskedelemre, drogériákra, orvostechnikai eszközök és egészségügyi cikkek, gyógyászati segédeszközök és segédanyagok értékesítésére, egészségügyi és ápolási szolgáltatásokra, állator-vosi szolgáltatásokra, biztonsági és sürgősségi termékek eladására és karbantartására, sürgősségi szolgáltatásokra, mezőgazdasági kereskedelemre, kertészeti vállalkozásra és vetőmaggal, takarmánnyal, valamint műtrágyával való hazai termékek kereskedelmére, benzinkutakra, bankokra, postákra és telekommunikációra, jogi szolgáltatásokra, kézbesítési szolgáltatásokra, tömegközlekedésre, dohányboltokra és újságárusokra, higiéniai és takarítási szolgáltatásokra, hulladékkezelőszolgáltatásokra és autójavító műhelyekre. Ez a tilalom előzetesen 2020. március 22-ig van meghatározva, melynek meghosszabbítására számítani lehet.
Fenti szabályozás következtében széleskörű üzembezárások következnek be.
 
2. Lehetőség van az Ön bezárt telephelyét érintő bérleti díj csökkentésére
Az üzemek tényleges bezárása miatt az értékesítési helyiségek, vendéglátó helyiségek stb. nem használhatóak, ezáltal azok a rendeltetési céljuk szerint a továbbiakban nem használhatóak. Ilyen esetekben a bérlő vállalkozó mentesülhet a bérleti díjfizetési kötelezettség alól (bérleti díj csökkentésének joga). Erről a jogról pedig nem lehetséges előzetesen joghatályosan lemondani.
Azt, hogy egyéni esetekben egy vállalkozó fentiekben megjelölt joga figyelembe vehető-e, a bérbeadás konkrét megállapodás szerinti célja értelmében kötött szerződés vizsgálatával lehet elbírálni.
 
3. Állami támogatásokkal kapcsolatos intézkedések
A Pénzügyminisztériumnál 2020. március 15-ével egy 4 milliárd eurós COVID-19 vál-ságkezelési alapot hoztak létre. Az alap forrásaiból többek között a válság miatti bevé-telkiesés enyhítését szolgáló intézkedéseket kell finanszírozni, valamint ez az alap hivatott a munkaerőpiac (mindenek előtt támogatott részmunkaidővel („Kurzarbeit”)) és a gazdaság felélénkítését szolgálni. A pénzügyminiszter a pénzügyi alap forrásainak ke-zelésére szolgáló iránymutatásokat fog kiadni.
Az alap létrehozása és a vállalkozások egyidejű, tényleges bezárása azonban ahhoz vezet, hogy az érintett vállalkozóktól ez által valójában elvonják a törvényben előírt kártérítési igényérvényesítésre való jogosultságot, amely igények érvényesítésére a korábbi jogi helyzet alapján ha-sonló bezárások esetén egyébként jogosultak lennének. Ennek következtében az új jogi helyzet az érintett vállalkozókat jelentősen hátrányosabb helyzetbe hozza.
Meghatározott feltételek mellett a vállalkozók a Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer) szükséghelyzeti alapjából is igényelhetnek anyagi támogatást.
Ezen túlmenően a pénzgazdálkodás tekintetében több adókedvezmény biztosításáról is döntöttek. Ennek értelmében 2020.03.31-ig kérelmet lehet benyújtani az adóelőlegek csökkentésére vonatkozóan. Ezenkívül az adóhivatalok lemondhatnak többféle kamat és pótlék fizetési kötelezettség meghatározásáról, valamint elfogadhatják az adókötelezettségek halasztás-tát/részletekben való megfizetését. Javasoljuk, hogy a további részletekért forduljon adótanács-adójához.
 
4. A gyermekgondozási költségek megtérítése
A gyermekgondozási létesítmények bezárása esetén a munkáltató legfeljebb három hétre ki-terjedő különleges gondozási időt biztosíthat a gyermeket nevelő munkavállalói számára. A munkáltató az ezzel kapcsolatosan megfizetett bérek egy harmadát visszaigényelheti az államtól. Ezt a visszatérítési igényt a hivatalos intézkedések visszavonásától számított 6 héten belül kell benyújtani az illetékes adóhatósághoz.
 
5. Szerződésteljesítés válság idején
A válság alkalmával kiderülhet, hogy az Ön szerződő partnere által szállított áruk (illetve nyújtott szolgáltatások) nem rendelkeznek az Ön által elvárt minőséggel. Ez megmutatkozhat például tanúsítványok hiányában vagy olyan csomagolási megoldásokban, amelyek a higiéniai követelményeknek nem felelnek meg. Ha ezt a tévedést a szerződő partner okozta, kevésbé súlyos esetekben a vételár mérséklésére irányuló igény, jelentősebb esetekben a szerződés megszüntetésének kérdése merül fel.
Ha egy kézbesítés vagy teljesítés utólagosan lehetetlenné válik, vagy csak (jelentős) kése-delemmellehetséges (pl.: megrendelt áru vagy lefoglalt utazás esetén), akkor lehetősége van (póthatáridő kitűzésével) elállni a szerződéstől.
Ezzel szemben hibás szállítás esetén a jótálláson vagy garancián alapuló javítási vagy cse-rélési igények teljesítésére több időt kell adni a kötelezett vállalkozásnak.
A fent említetteken túlmenően kártérítési igények akkor lehetségesek, ha egy anyagilag kimu-tatható kár kifejezetten abból adódik, hogy a szerződéses partner nem úgy viselkedett a Covid-19 járvány vonatkozásában, mint ahogyan az tőle az ilyen válságok esetén általában elvárható.
 
6. Munkajog
Munkáltatóként a vállalkozás kötelessége gondoskodni arról, hogy minden szükséges és java-solt intézkedést megtegyen a munkavállalóinak fertőzés elleni védelme érdekében a munka-végzésük során. Ezzel szemben a munkavállalónak haladéktalanul be kell jelentenie a (feltételezett) Covid-19 betegséget, vagy bármilyen más egészségügyi kockázatot, amely a vállalkozás és további alkalmazottai számára felmerülhet.
A munkavállaló csak akkor maradhat távol a munkától (vagy akár ki is léphet), ha munkája során a Covid-19 fertőzés objektíven megalapozott veszélyként jelentkezik. Ettől eltekintve joga van gyermekeinek gondozása érdekében egy hétre a munkavégzési kötelezettség alól mentesülni. A gyermek megbetegedése esetén adott esetben fennáll a lehetőség, hogy a gondozásból eredő felmentés (és az azt követő szabadság) miatt a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül két hétig távol maradjon a munkától.
A médiában gyakran említett otthoni (táv-)munkavégzés (home office) lehetősége csak kölcsönös megállapodással megengedett. A munkáltató ezt egyoldalúan csak akkor rendelheti el, ha a munkaszerződés ezt előírja. Az otthoni munkavégzés során számos különös előírást kell be-tartani (pl.: munkaeszközök, elérhetőségek, munkaterület, munkaidő-nyilvántartás, adatvéde-lem tekintetében) Figyelem: A munkavállaló hatóságilag elrendelt karanténja során nem megengedett az otthoni munkavégzés! Ebben az esetben a járványügyi törvény alapján továbbra is ellenszolgáltatást kell neki fizetni, és a munkáltató 6 héten belül igényelheti a visszatérítést. Különleges szabályozások vonatkoznak a külföldi karanténhelyzetekre.
A személyi költségek számos vállalkozó számára lényeges költségtényezőt jelentenek, amelyet a bevétel vagy munkaszükséglet visszaesése esetén csökkenteni szükséges.
Ha úgy dönt, hogy csökkenti a munkavállalói számát, akkor figyelembe kell vennie az egyes munkavállalók helyzetétől függő felmondási feltételeket is (felmondás időpontja és felmondási idő; a védett munkavállalók esetén, mint például várandós nők, üzemi tanács tagjai vagy katonai szolgálatra behívottak esetén nem lehet felmondani). Vállalatok esetében, amelyeknél kötelezően üzemi tanácsot kell működtetni, a törvény meg-engedi a felmondás megtámadását, ha ez az érintett munkavállaló számára rendkívül hátrányos, vagy ha jó erkölcsbe ütköző indokon alapul. Ha egyidejűleg öt vagy több munkavállalót elbocsátanak, ellenőrizni kell, hogy az intézkedés tekinthető-e csoportos létszámcsökkentésnek. Ebben az esetben a munkáltatót bejelentési kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesznek eleget, az így kieszközölt felmondások érvénytelenek.
A munkaszerződés minden egyes módosításához (pl.: szolgálati hely vagy munkaterület meg-változtatása stb.) az érintett munkavállaló beleegyezése szükséges. Erre a beleegyezésre azon-ban úgynevezett szerződésfeltételek megváltoztatására irányuló felmondással („Änderungskündigung”) is hathatunk, vagyis amennyiben egy munkavállaló a munkaszerződés javasolt módosítását elutasítja, ezzel a munkaviszony felmondása is kimondásra kerül.
A munkavállaló beleegyezésével a teljes munkaidő részmunkaidőre csökkenthető. Ilyen körülmények között a túlórák szabadidőben is megválthatóak, és a (fennmaradó) szabadság felhasználható. Az utóbbi szintén (részben) a támogatott részmunkaidő („Kurzarbeit”) igénybevételé-nek előfeltétele, amelynél a szövetségi kormány a munkavállalónak a kieső munkabér akár 90% -át átvállalja.
 
7. Fizetés megtagadása a megváltozott körülmények miatt?
A hivatalos intézkedések egy eredetileg érvényes szerződést később lehetetlenné tehetnek (pl.: a munkáltató egy rendezvényt szervezett és fizetett ki a munkavállalói számára, amely a hiva-talos intézkedések miatt nem valósulhat meg). A probléma ebben az, hogy a rendezvényt szervező társaság, mint szerződéses fél nem szegte meg a szerződést, hanem a szerződés teljesítése vált lehetetlenné. Bizonyos körülmények között ugyanakkor a már befizetett díj még visszatéríthető.
A kötelmi jog ismeri azt a jogelméleti „érvelést”, amely értelmében egy szerződés kívülálló ok (mint például háború, hiperinfláció, természeti katasztrófa vagy járvány) következtében meg-szűnik vagy (bíróság által) módosítható (ún. „gazdasági lehetetlenülés”). Ez azonban nem alkal-mazható olyan esetekben, amikor a szerződő partner a válsággal összefüggő veszteségek miatt nem tudja megfizetni az ellenszolgáltatást.
A szerződéses partnerrel folytatott megbeszélések során nem szabad a szerződés „lemondására” vagy „stornózására” hivatkozni, mivel ez a szerződéses elállási jog gyakorlását jelenti, amelyért a szerződéses partnert ellenszolgáltatás (nevezetesen a „lemondási díj”) illetheti meg.
A fizetés (tárgyalás nélküli) megtagadása szintén ezért nem ajánlott, mivel eltérő megállapodás hiányában a késedelmi kamat évente 4%-ot tesz ki. Két vállalkozás között jelenleg 8,58% az éves kamat. Ehhez hozzáadódnak a felszólítások és a mindenkori jogérvényesítés költségei. A banki kölcsönökön keresztül történő finanszírozás többnyire kedvezőbb.
 
8. Határidők
Tudomásunk szerint az igazságszolgáltatás minimálisra csökkentette a munkáját. A bí-rósági tárgyalásokat elnapolják, illetve a felek egyeztetési kérelmeinek készségesen eleget tesznek. Benyomásunk szerint a Covid-19 járvány miatt elmulasztott határidőt könnyebben lehet korrigálni, mint más mulasztásokat.
A jelenlegi állapot szerint a bíróságok formális tevékenysége nem korlátozott. Ennek eredmé-nyeként a bírósági, hivatalos és jogi határidők nem függeszthetőek fel. Jelenleg a válság nem érte el azt a szintet, hogy a bíróságok bezárjanak, melynek következtében a határidők (bele-értve a követelések elévülési idejét vagy a dolgok elbirtoklását) is nyugodnának.
 
9. Kártérítés és büntetőjog
Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozás és annak ügyvezetői még szerződéses jogviszony nélkül is felelősek a károkért, amelyek elsősorban azáltal keletkeztek, hogy a Covid-19 járvány vonatkozásában nem úgy viselkedtek, ahogyan az egy ilyen válság során általában elvárható.
Így eredményezhet az Ön vállalkozásának alkalmazottja vagy ügyfele által megfertőzött személy súlyos megbetegedése vagy halála az ügyvezető ellen gondatlan testi sértés vagy gondatlan emberölés miatt indított büntetőeljárást is. Továbbá elképzelhetőek a fertőzöttek (vagy túlélő hozzátartozói) által érvényesíteni kívánt kártérítési igények. Az ilyen bírósági eljárás kimenetele az adott esettől függ, és költséges lehet. Minden esetben utólagosan vizsgálják, hogy az érintett vállalkozás minden szükséges intézkedést megtett-e annak érdekében, hogy munkavállalói által vagy üzleti tevékenysége során senki ne fertőződjön meg.
A felelősségkockázat elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy gondosan tartsa be a hivatalosan bejelentett ajánlásokat. Vizsgálja meg, hogy az üzleti felelősségbiztosítása ezeket a kockázatokat fedezi-e.
 
10. Fizetésképtelenség
A Covid-19 járvány eredményeként számos vállalkozás fizetésképtelensége és ezt követően szerződéses partnerük fizetésképtelensége várható. Ezért ajánlott a tartozások elmaradásának elkerülése érdekében:
• A követelésbehajtást (beleértve a keresetelőterjesztést és a végrehajtást) megszigorítani;
• Fizetésre ösztönző módszereket alkalmazni a fennálló követelések időben történő behajtására -például kedvezményeket vagy jóváírásokat nyújtani a következő szál-lításoknál;
• Ha szükséges, csak előre fizetés ellenében és a tulajdonjog fenntartása mellett szállítani vagy biztosíték (zálogjog, garancia, kezességvállalás) igénylését követelni;
• A használatban lévő (saját) szerződéseket optimalizálni/újratárgyalni; valamint
• Figyelemmel kísérni a vállalkozás adósainak fizető- és hitelképességét (csődmonitoring).
Az Igazságügyi Minisztérium hirdetményadattárának (Fizetésképtelenségi Hirdetmény; https://edikte.justiz.gv.at/edikte/id/idedi8.nsf/suche!OpenForm&subf=e) lekérdezésével megtudhatja, hogy a szerződéses partnere ellen indult-e fizetésképtelenségi eljárás. Fizetésképtelenség esetén követeléseit kellő időben be kell jelenteni annak érdekében, hogy a tulajdonjog fenntartása és egyéb biztosítékok megvalósulhassanak.
Amennyiben az Ön vállalkozása állandó fizetési nehézségekbe kerül, sürgős cselekvésre van szükség. Fizetésképtelen vagy túladósodott vállalkozás folytatása bűncselekményt valósíthat meg. Ebben az esetben a fizetésképtelen vállalkozás hitelezőinek is lehetősége van hozzáférni a passzívan tűrő ügyvezető magánvagyonához. Az ilyen jellegű felelősség elkerülhető egy csődeljárás vagy egy reorganizációra irányuló eljárás megfelelő időben történő megindításával.
Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a rövid információk áttekintést nyújtanak a releváns jogi helyzetről és a „korona-válság” során felmerülő jogi kockázatokról. Ezek az információk ugyanakkor nem rendelkeznek a teljesség igényével, és nem helyettesítik az egyedi esethez szükséges jogi tanácsadást.
Megfontolásra javasoljuk, legalábbis a jövőre nézve a szerződési dokumentumokat, vagy a mintákat úgy módosítani, hogy az az olyan válságokra, mint a Covid-19 járvány vagy a 2008-as globális pénzügyi válság hatékonyabban és gyorsabban tudjon reagálni.
A fenti állításokkal kapcsolatos kérdéseire örömmel válaszolunk.
 
Tisztelettel:
 
Rechtsanwälte Partnerschaft
Dr. Gálffy Tibor, Rechtsanwalt (ügyvéd)
Dr. Vecsey Marc, Rechtsanwalt (ügyvéd)
200320 Mandanteninformation AT-HU