ANYAKÖNYVI ÜGYEK

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezési ügyeket 2017. október 1-jétől  Konzuli Osztályunk végzi. Az eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén az erre vonakozó jogszabályi előírásban foglalt határidőnek felel meg. Az anyakönyvezést követően 2018. január 1-jétől a magyar anyakönyvi kivonatokat Konzuli Osztályunk állítja ki, majd továbbítja/átadja a kérelmező részére.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

A) SZÜLETÉS hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • mindkét szülő személyes jelenléte vagy egyik szülő személyes jelenléte és a másik szülő meghatalmazása (magyar / német),
 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • gyermek eredeti osztrák vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges,
 • szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont),
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (nem magyar állampolgár esetén nemzetközi születési anyakönyvi kivonat),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • gyermek és a szülők osztrák lakcímigazolása (Meldezettel),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, erről kiállított igazolás szükséges (kórházi zárójelentés nem elégséges, az eljárásban résztvevők nevét és a gyermek születési idejét tartalmaznia kell) - magyar nyelven vagy magyar nyelvű fordítással ellátva,
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített Passfoto/ICAO/ – színes igazolványfénykép is szükséges (6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem tud fényképet készíteni a gyermekről).

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • gyermek eredeti osztrák vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), fordítás nem szükséges,
 • aki az osztrák hatóság előtt apai elismerő nyilatkozatot tett, nem szükséges, hogy a magyar hatóság előtt is elismerő nyilatkozatot tegyen. Elegendő az osztrák apai elismerő nyilatkozatnak az osztrák bírósági fordító (allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher), vagy az OFFI által készített hiteles fordítását benyújtani. Lehetséges továbbá az osztrák apai elismerő nyilatkozat fordíttatása a konzulátuson is, ennek díja 35,- Euro. Fontos, hogy a magyar jogi előírás értelmében az apai elismerő nyilatkozatnak tartalmaznia kell az édesanya kifejezett hozzájárulását, németül az „Ich stimme dem Anerkenntnis zu” szöveget. Amennyiben a felvett osztrák nyilatkozat az anya hozzájárulását nem tartalmazza, azt az eljáró osztrák hatósággal javíttatni szükséges. Amennyiben az anyakönyvezéshez osztrák apai elismerő nyilatkozatot nyújtanak be, nem szükséges az anya megjelenése az ügyintézés alkalmával, az édesapa így meghatalmazással (magyar / német) intézkedhet,
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (nem magyar állampolgár esetén nemzetközi születési anyakönyvi kivonat),
 • amennyiben az édesanya külföldi állampolgár, részéről családi állapot igazolás a gyermek születésének időpontjában (hajadon/elvált), melyet az állampolgársága szerinti anyakönyvi hivatal, vagy konzul állít ki, vagy a konzul előtt tett nyilatkozat is elfogadható (az igazolást magyar, illetve német nyelven tudjuk elfogadni),
 • amennyiben az édesanya magyar állampolgár és családi állapota elvált, szükséges az erről szóló igazolás (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírósági ítélet),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • gyermek és a szülők osztrák lakcímigazolása (Meldezettel),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, apai elismerő nyilatkozat felvételére nem kerülhet sor, helyette a reprodukciós eljárásról szóló orvosi igazolás szükséges (kórházi zárójelentés nem elégséges, az eljárásban résztvevők nevét és a gyermek várható születési idejét tartalmaznia kell) - magyar nyelven vagy magyar nyelvű fordítással ellátva,
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített ICAO – színes igazolványfénykép is szükséges (6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a jelen lévő szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát.

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Az eljáráshoz kérjük, szíveskedjenek az alábbi adatlapokat előre kitöltve magukkal hozni:

Díjak:

Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes

Lakcímkártya (automatikus): díjmentes

Apai elismerő nyilatkozat a konzulátuson: 35 EUR

Gyermekútlevél (18 év alatt): 27 EUR

Családban 2 gyermeket nevelők esetén: 24 euró, 3 gyermek vagy annál több esetén: 22 euró.

B) HÁZASSÁG hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti osztrák vagy nemzetközi házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasságkötés nem német nyelvterületen történt, akkor hivatalos fordító (OFFI) által készített magyar nyelvű fordítás, bizonyos esetekben további hitelesítések is szükségesek lehetnek – erről a Konzulátus munkatársai adnak bővebb felvilágosítást),
 • házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata (nem magyar állampolgár esetén nemzetközi születési anyakönyvi kivonat),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (hivatalos magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • honosítási okirat (amennyiben bármelyik fél honosított magyar állampolgár),
 • osztrák lakcímigazolás (Meldezettel),
 • amennyiben a házastárs külföldi állampolgár, részéről 6 hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás (hajadon/nőtlen/elvált) - ezt az igazolást magyar, illetve német nyelven tudjuk elfogadni.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható, természetesen ebben az esetben két "Anyakönyvezés" időpontot kell választani az időpontfoglalási rendszerben.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után. Ebben az esetben „Útlevél+Anyakönyvezés” ügytípust kell választani az időpontfoglalási rendszerben.

Díjak:
Házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes

Útlevél: 60 EUR (10 évre) / 41 EUR (5 évre)

+ esetlegesen felmerülő hitelesítések

C.) VÁLÁS hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • „Adatlap válás magyarországi anyakönyvezéséhez”
 • házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat, mely bevonásra kerül,
 • házasság felbontásáról szóló jogerős osztrák bírósági határozat eredetiben vagy hiteles másolatban, OFFI FORDÍTÁSSAL, vagy osztrák HIVATALOS FORDÍTÓ ÁLTAL KÉSZÍTETT és a Konzuli Osztály által felülhitelesített MAGYAR FORDÍTÁSSAL (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási határozat magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény - Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen),
 • kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • osztrák lakcímigazolás (Meldezettel).

Díjak:

Válás hazai anyakönyvezése: 10 EUR

Útlevél: 60 EUR (10 évre) / 41 EUR (5 évre)

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • kérelmező adatlap
 • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti osztrák halotti anyakönyvi kivonat,
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.

Példák a gyakorlatból: Ön hiába kapott nemzetközi anyakönyvi kivonatot, attól még Magyarországon is anyakönyveznie kell az eseményt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem anyakönyvezi a házasságát Magyarországon, akkor az útlevelét a születési nevére lehet csak kiállítani, nem a házassági nevére. Ha nem anyakönyvezteti a válását, akkor a válás után született gyermekek apjának a (volt) férjet kell tekinteni, és ezt csak bíróság előtt lehet megtámadni. Új házasságot sem köthet addig, amíg a válását nem anyakönyveztette Magyarországon!

E.)  Külföldi állampolgárságú házastárs / bejegyzett élettárs külföldön történt halálesetével összefüggő adaváltozás bejegyzése

A kérelem benyújtásához "anyakönyvezés" ügytípusra időpontot kell foglalni. 

 • kérelmező adatlap
 • adatlap az adatváltozás bejegyzéséhez 
 • az elhunyt eredei halotti anyakönyvi kivonata
 • a kérelmező érvényes magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa
 • a kérelmező lakcímkártyája (ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonata)
 • erdetei magyar házassági anyakönyvi kivonat ​(bevonásra kerül)

 

A magyarországi eljáró hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55

Telefonszám: +36 1 323-3176, +36 1 550 1221

E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly