Az összefoglaló csupán általános információkat tartalma. Célunk segítséget és áttekintést nyújtani azoknak a magyar állampolgároknak, akik hosszabb távú tartózkodást terveznek Ausztriában, de nem tudják, hogy kérdéseikkel mely osztrák hivatalokat keressenek meg. A Nagykövetség által összeállított hasznos linkek közül kiemelnénk a www.help.gv.at kormányzati kereső portált, melynek segítségével részletes információkhoz lehet jutni bármely témakörben.

Tájékoztatjuk az oldal olvasóit, hogy az ausztriai munkavállalással és cégalapítással kapcsolatos részletes információk honlapunk „Külgazdasági információk” menüpontja alatt találhatóak.
Problémamentes ausztriai tartózkodást kívánunk Önöknek.

Bejelentkezés ausztriai lakcímre
Ausztriában 3 napon belül személyesen vagy postai úton be kell jelenteni a lakcím létesítését (Meldepflicht), a lakcím megváltozását, valamint további lakcímek létesítését vagy megszüntetését (ideiglenes vagy második lakcím). A kitöltött formanyomtatvány az ún. Meldezettel, melyet a szállásadó ír alá. Minden egyes családtagnak külön igazolással kell rendelkeznie. A lakcím bejelentkezése, módosítása vagy megszüntetése Bécsben a Meldeservice irodáiban (www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html) vagy a Kerületi Elöljáróságokon (Bezirkshauptmannschaft) történik.

Tartózkodási engedély
Az osztrák idegenrendészeti törvény rendelkezései értelmében azon európai uniós állampolgárok, akik három hónapnál tovább szeretnének az országban tartózkodni, kötelesek tartózkodásukat a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzatnál (Magistrat) bejelenteni. A bejelentéstől számított három hónapon belül tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtaniuk (Anmeldebescheinigung für EWR-BürgerInnen). A bejelentés elmulasztása közigazgatási szabálysértési bírságot von maga után. A tartózkodási engedély feltétele: lakhatás, betegbiztosítás, megélhetés bizonyítása, valamint kitétel még, hogy nem veszélyeztethetik jelenlétükkel az ország közrendjét és közbiztonságát. A fenti tartózkodási engedély birtokában fényképes igazolványt (Lichtbildausweis für EWR-BürgerInnen) lehet kérvényezni, amely személyazonosításra szolgál, érvényessége pedig 10 év.

Magyarországon szerzett diplomák elismertetése
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság 1997. április 23-án egyezményben állapodott meg a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről. Az egyezményben felsorolásra kerültek azon magyar és osztrák államilag elismert felsőoktatási intézmények, melyek diplomáira az egyezmény vonatkozik.
Az egyezmény magyar és német nyelvű szövege elérhető:
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/academic-mobility/enic-naric-austria/staatsvertraege/ungarn internetes címen.
A Magyarországon szerzett diplomák ausztriai elismertetése az Osztrák Szövetségi Oktatási Minisztérium (Bundesministerium für Bildung) feladatkörébe tartozik. Részletes információkért javasoljuk felkeresni az honosítással kapcsolatos internetes oldalt (Bewertung und Nostrifikation ausländischer Zeugnisse, https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/nostrifikationen.html).
Az ENIC NARIC AUSTRIA az Osztrák Szövetségi Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztériumon (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) belül foglalkozik a diplomák és egyetemi címek nemzetközi elismerésével. Részletesebb információk a
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/academic-mobility/enic-naric-austria/  internetes oldalon találhatók.
ENIC NARIC AUSTRIA
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung VI/7
Teinfaltstraße 8
A-1010 Wien

Tel.: (0043/1) 53120/5921
e-Mail: naric@bmwfw.gv.at

Homepage: www.naric.at

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Magyar ENIC/NARIC Iroda

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Telefon: +36-1-331-7333/7334/7335
Telefax: +36-1-332-1932
E-Mail: ekvivalencia@om.hu, Honlap: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak
Ösztöndíjjal kapcsolatosan információk olvashatók a www.oead.at (Austauschdienst) és a www.omaa.hu (Aktion Österreich Ungarn Alapítvány) oldalakon.

Társadalombiztosítás
A törvényesen bejegyzett, nem nyereségérdekelt osztrák társadalombiztosítási rendszer (Sozialversicherung) az osztrák társadalombiztosítás alapja. Ausztriában a különféle munkavállalói csoportok más-más biztosítási törvény hatálya alá esnek. Így pl.

 • az Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (általános társadalombiztosítási törvény) hatálya alá esnek a munkavállalók,
 • a Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (közalkalmazotti beteg- és balesetbiztosítási törvény) hatálya alá esnek a közalkalmazottak és közhivatalnokok,
 • a Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbstständig Erwerbstätiger (szabadfoglalkozásúak társadalombiztosításáról szóló törvény) hatálya alá esnek az orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, kereskedelmi ügynökök és egyéb szabadfoglalkozású személyek,
 •  a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (vállalkozói társadalom-biztosítási törvény) hatálya alá pedig az iparban és kereskedelemben önálló keresettel rendelkezők, vállalkozók tartoznak.

A különböző társadalmi csoportok ezért ennek megfelelően különböző egészség-, baleset- és nyugdíjbiztosítókhoz (Kranken-, Unfall- und Pensionskassen) tartoznak. Javasolt előre tájékozódni, hogy melyik biztosításunk melyik biztosítóhoz tartozik, ugyanis az egyes biztosítók által nyújtott szolgáltatások és feltételek sok esetben eltérőek lehetnek.
Részletes tájékoztatás olvasható a http://www.sozialversicherung.at internetes oldalon.
Az alkalmazottak és közalkalmazottak bejelentéséről a munkaadó gondoskodik. A szabad foglalkozásúak és a vállalkozók maguk intézik a bejelentést, a munka megkezdését követő egy hónapon belül. A biztosítás összege tartalmazza a betegbiztosítást, a balesetbiztosítást, a nyugdíjbiztosítást, a munkanélküli-biztosítást és egyéb hozzájárulásokat is. A biztosítás összegét a munkaadó és a munkavállaló együtt teljesíti. Az összeg a kereset arányában kerül kiszámításra. A napi átlag 28,72 EUR-nál kevesebb keresettel rendelkezők (Geringfügige) csak a balesetbiztosítás fizetésére kötelezettek.
Lehetőség van arra is, hogy hozzátartozóinkat a saját biztosításunk terhére biztosítsuk (Mitversicherung).
A vényköteles gyógyszereket egységes áron (Rezeptgebühr, amely jelenleg 5,70 EUR) vásárolhatjuk meg.
Az orvos megválasztása szabad. A biztosítóval szerződésben álló orvosok (Vertragsarzt) ingyen végzik az ellátást. Az ilyen szerződéssel nem rendelkező orvosok (Wahlarzt) kezelési díjat számítanak fel, melyet vissza lehet igényelni. Javasoljuk, hogy az orvosi kezelés megkezdése előtt mindenki tájékozódjon saját biztosítójánál az igénybe vehető kezelések térítésére vonatkozóan.
Azon személyek számára, akik nem rendelkeznek a törvényben előírt kötelező biztosítással, és jövedelmük kevesebb, mint napi 28,72 EUR, lehetőség van kedvező díjazású magánbiztosítás (Selbstversicherung) megkötésére.
 
Az e-card chipkártya alapú igazolvány, amellyel Ausztriában minden társadalombiztosítással rendelkező személynek rendelkeznie kell. A kártyát nem kell külön igényelni, azt a biztosítás megkötésével egyidejűleg automatikusan kiküldik. A kártyán csak a tulajdonos neve, a kártya száma és a biztosítási szám olvasható, de a chipkártya tartalmazza a biztosított azon adatait is, amelyek csak az orvos számára hozzáférhetőek. A kártyát a betegnek minden orvosi vizsgálatra magával kell vinnie. A kártya évi 11,10 EUR-ba kerül, ezt a díjat a munkaadó fizeti. A család minden egyes biztosított tagjának külön e-card kártyát küldenek. A kártyának nincs lejárati ideje.
További információ a szolgáltatásról a http://www.chipkarte.at/portal27/ecardportal/content?contentid=10007.678532&viewmode=content oldalon érhető el.
Az e-card átalakítható komplex polgári kártyává (Bürgerkarte). Segítségével a kártya tulajdonosa elektronikusan intézheti hivatali ügyeit. A kártyával kapcsolatosan további részletek olvashatóak a http://www.buergerkarte.at internetes oldalon.

Az osztrák társadalombiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) és annak kiegészítései tartalmazzák.

Családi ellátás az EGT tagállamokban
883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet -, amelyek közvetlenül és kötelezően alkalmazandóak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok (EGT tagállamok; az Európai Unió 27 tagállama és Norvégia, Liechtenstein és Izland) állampolgáraira és ezek családtagjaira.

Érintett személyi kör
Az uniós rendeletek alkalmazása tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) személyi hatályról rendelkező 2. §-a alapján két csoport érintett, ezek

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező azon személyek, akik az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolják, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Ennek alapján EGT-állampolgár, valamint EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja - biztosítási viszony létesítésétől függetlenül - jogosult lehet családtámogatási ellátásokra, amennyiben 3 hónapot meghaladó tartózkodási joggal és bejelentett lakcímmel rendelkezik, és esetében a Cst. egyéb jogosultsági feltételei is fennállnak,
 • az uniós rendeletekben meghatározott körbe tartozó személyek; amely ügyekben a magyar nemzeti szabályozást megelőzően az uniós rendeletek szerinti feltételek vizsgálandók.

Azt, hogy mely tagállamból részesül egy család ellátásban, jogszabály rendezi - közigazgatási eljárás keretében kerül meghatározásra az, hogy az adott tagállam joga alkalmazandó-e elsődlegesen a családi ellátások folyósítása tekintetében. Nem az ügyfél döntése határozza meg tehát azt, hogy mely tagállam folyósít ellátást a részére, hanem az uniós rendeletek jelölik ki azt - az ügyben érintett - tagállamot, amely a családi ellátásokat folyósítani köteles a saját, nemzeti jogszabályai alapján. Fontos, hogy ezen ügyek esetében önmagában az állampolgárság nem meghatározó (az a tény, hogy valaki magyar állampolgár, önmagában nem jogosít magyar családi ellátásokra).

Főbb alapelvek
Az EGT tagállamaiban a családi ellátások fajtái eltérőek (pl. nem találunk a magyar családi pótlékkal teljesen azonos másik tagállambeli családi ellátás-típust a jogosultsági feltételeket, az összegeket és az ellátás időtartamát, gyakoriságát tekintve), azonban az egyes tagállamok családi ellátásait az uniós rendeletek alkalmazása során együttesen kell figyelembe venni. Magyar vonatkozásban - a Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) kormányrendelet 27/F. § (1) bekezdése értelmében - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj.
A családot, mint egészet kell figyelembe venni az eljárás, illetve a tényállás tisztázása során (egységesség elve), akkor is, ha az ellátást - azon tagállamként, akinek joga az adott ügyben elsődlegesen alkalmazandó - főellátásként, valamint akkor is, ha kiegészítésként kell elbírálni. A közösségi jogszabályok alkalmazása esetén általánosan követendő gyakorlat az, hogy mindkét szülő vonatkozásában kell az ügyet megítélni, amelytől azonban különleges élethelyzetben lévő személy esetén el lehet térni.
Alapelv, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel ugyanarra az időszakra vonatkozóan két tagállam teljes összegű családi ellátást nem fizethet.
Nem tekintendő jogalap nélkülinek az a családi ellátás-kifizetés, amelyet az egyik tagállam olyan időszakra juttatott az érintett családnak, amely alatt másik tagállam joga volt elsődlegesen alkalmazandó (másik tagállam „helyett" fizetett). Ezen indokra hivatkozással tehát az érintettet visszafizetésre kötelezni nem lehet.

Jogalapok
A családi ellátások tekintetében az adott ügyben érintett tagállamok közül az alábbi sorrendben előrébb lévő tagállam joga az elsődlegesen alkalmazandó:

 • kereső tevékenység helye szerinti tagállam,
 • nyugdíj folyósítása szerinti tagállam,
 • lakóhely szerinti tagállam.

Ha mindkét szülő a fenti sorrendben azonos jogalap szerint (mindkettő végez munkát, mindkettő nyugdíjas, stb.) lehet jogosult két eltérő tagállamban családi ellátásra, akkor az a tagállam folyósítja az ellátásokat, ahol a gyermek lakik. A fenti elsőbbségi szabályok alól kivétel a kiküldetésben végzett munka. Amennyiben a kiküldetés ideje nem haladja meg a két évet, és nem egy másik kiküldött munkavállalót vált fel a kiküldött ügyfél, akkor a kiküldő tagállam joga az alkalmazandó a családi ellátások folyósítása tekintetében, és nem a kiküldetés helye szerinti tagállamé.
Amennyiben azon tagállamban, amelynek joga elsődlegesen alkalmazandó, a folyósított családi ellátások összege összességében alacsonyabb, mint a másik érintett tagállam nemzeti joga szerint megállapítható családi ellátások összege, a két tagállam ellátásainak különbsége erejéig ezen utóbbi tagállam hatósága különbözeti kiegészítést fizet, amelyet az ügyfélnek kérelmeznie kell.
Miután megállapította a hatóság, hogy az uniós rendeletek alapján az ő joga alkalmazandó, a következő lépésben meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél megfelel-e a nemzeti jogszabályok feltételeinek, a kérelmezett családi ellátás típusra vonatkozóan. A magyar nemzeti szabályoknak történő megfelelés esetén a jogosultság, illetve a folyósítás tekintetében - a speciális illetékesség szabályait kivéve - az uniós rendeletek alkalmazásával nem érintett családtámogatási ügyekhez képest nincs eltérés.

Lakóhely meghatározása
Az uniós rendeletek értelmében lakóhelynek a személy szokásos tartózkodási helye tekintendő, tartózkodási helynek pedig a személy ideiglenes tartózkodási helye. Az uniós rendeletek szerint a tagállamok együttműködnek az érintett személyek lakóhelyének tisztázása érdekében, ennek keretében - amennyiben a lakóhely meghatározása tekintetében nincs egyértelmű álláspont - meg kell határozni az érintett személy érdekeltségének központját, az alábbiak figyelembe vételével:

 • az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama,
 • a személy helyzete, ideértve:
 • az általa gyakorolt tevékenység jellegét és ennek szokásos helyét,
 • a személy családi állapotát és családi kötelékeit,
 • nem jövedelemszerző tevékenységei gyakorlásának helyét,
 • tanulók esetében - ha van - a jövedelem forrását,
 • az érintett személy lakhatási körülményeit és lakásának állandóságát,
 • adózási szempontból mely tagállamban rendelkezik lakóhellyel.

Amennyiben a fentiek alapján sem határozható meg a lakóhely, az érintett személy kikövetkeztethető szándékát kell meghatározónak tekinteni.

Speciális illetékesség
Családi ellátások tekintetében a tagállamok hatóságai közti adatcsere bonyolítása, és az alkalmazandó jog meghatározása a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik. Amennyiben az érintett család esetében az uniós rendeletek szerint a magyar jog alkalmazásának van helye, a családi ellátások közül a gyermekgondozási díj tekintetében az egészségbiztosítási szerv rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A családi ellátások közül a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás tekintetében a hatásköri és illetékességi szabályok a következők:

 • amennyiben a kérelmező vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy ha e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (Osztrák-Magyar ügyek Osztály, cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a., e-mail: mailto:cstam.gyo@allamkincstar.gov.hu, fax: +36-96/312-944),
 • egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, cím: 1115 Budapest, Bartók B. u. 120-122., e-mail: cstam.gyo@allamkincstar.gov.hu, fax: +36-1/350-2465) illetékes eljárni.

A Kincstár és a Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart közös ügyfélfogadása családi ellátás ügyekben.
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy akiknek a családja - ausztriai munkavállalás következtében az egyik, vagy mindkét államban családi ellátásra lehet jogosult, havonta egy-egy alkalommal a két ország illetékes hivatalainak közös ügyfélszolgálatát is felkereshetik.

A közös ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:

 • Magyarországon: minden hónap 3. hétfőjén: Magyar Államkincstár, Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság, 9023 Győr, Szabolcska út 1/A., 11:00-12:00 és 13:00-14:00 óra között;
 • Ausztriában: minden hónap 4. hétfőjén: Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, A-7001 Eisenstadt, Neusiedlerstrasse 46, 11:00-12:00 és 13:00-14:00 óra között.

Call Center
+36-1/452-2910
+36-20/881-9535
+36-30/344-0045
+36-70/460-9005

Gyermekgondozás segély (Kinderbetreuungsgeld)
A gyermekgondozási segélynek négy változata létezik Ausztriában. A szülő dönthet, hogy mennyi ideig marad otthon gyermekével: 12, 15, 20 vagy 30 hónap között választhat.

 • 12 hónap: kb. 1000 EUR (33 EUR/nap) vagy a jövedelem 80 százaléka,
 • 15 hónap: kb. 800 EUR (26,80 EUR/nap)
 • 20 hónap: kb. 624 EUR (20,80 EUR/nap)
 • 30 hónap: kb. 436 EUR (14,53 EUR/nap)

A segélyt a gyermek születése napján lehet kérvényezni az adott betegbiztosító társaságnál.
Feltétele: életvitelszerű tartózkodás Ausztriában, állandó bejelentett lakcím, valamint az ún. kismama könyv (Mutter-Kind-Pass) felmutatása a kötelező vizsgálatok elvégzéséről (öt kötelező vizsgálat a terhesség ideje alatt,  valamint a szülés után).
A kismama könyv a szülés előtt és utáni vizsgálatokkal kapcsolatos információt tartalmazza, úgymint

 • orvosi látogatások és szülésznői segítség a terhesség ideje alatt és a szülés után,
 • szülésznői segítség, és - ha szükséges- orvos jelenléte a szülésnél,
 • orvosságok, gyógyszerek és egyéb terápiás segédeszközök,
 • kórházi vagy szülőotthoni ellátás legfeljebb 10 napig (vagy tovább, ha a terhesség alatt vagy szülés folyamán komplikációk lépnek fel).

A szülés előtti teendőkkel, a szüléssel és a családi pótlékkal kapcsolatosan részletes tájékoztató olvasható az osztrák kormányzati portál kereső honlapján (www.help.gv.at) az alábbi linken: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080000.html.

Családi pótlék (Familienbeihilfe)
Az osztrák hatályos jogszabályok értelmében a családi pótlék megigénylésének feltételei:

 • a gyermekek életvitelszerűen Ausztriában éljenek,
 • a gyermekek jogszerű tartózkodása (az osztrák szövetségi tartózkodási és letelepedési törvényben (NAG) foglaltaknak megfelelően).

Természetesen a családnak osztrák társadalombiztosítási jogviszonyt kell létesíteniük. A családi pótlék összege születéstől 111,80 EUR, 3 éves kortól 119,60 EUR, 10 éves kortól 138,80 EUR, 19 éves kortól pedig 162 EUR. Ha több gyerek van a családban, a gyerekek számával növekszik a családi pótlék. A családi pótlék a gyermek 24. életévének betöltéséig jár.
 
A családi pótlékot az illetékes adóhivatalnál

http://dienststellen.bmf.gv.at/ListDst_Auswahl.asp kell kérvényezni. Erre vonatkozóan több információ található az osztrák kormányzati portálon (www.help.gv.at/Finanzen/Familienbeihilfe).

További részletes információk:
http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080600.html (GYES),
http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080711.html (családi pótlék),
http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080750.html (egyéb segély)

Munkanélküli járadék (Arbeitslosengeld)
Munkanélküli járadékra jogosult az a munkavállaló, aki

 • rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idővel, azaz a megelőző 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá eső tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében ez 12 hónap alatt 26 hét). Amennyiben az igénylő nem először részesül munkanélküli segélyben, akkor az elvárt foglalkoztatási idő az előző egy év alatt legalább 28 hét,
 • az osztrák munkaügyi szolgálatnak munkahelye elvesztését bejelenti és kérelmezi az ellátást,
 • a járadék folyósításának ideje alatt a munkaközvetítő iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott állás elfogadására.

A munkanélküli járadékot a munkaviszonyban töltött napok után számolják, azaz az összeg folyósításának időtartama a korábbi keresőtevékenység időtartamától és az életkortól is függ. Alapesetben ez 20 hét, de különböző feltételek megléte esetén az időtartam emelkedhet. A munkanélküli járadékot az igénylés benyújtásának napjától számítva fizetik. Az ellátást a Munkaügyi Hivatal (Arbeitsmarktservice (AMS) illetékes regionális kirendeltségén személyesen lehet igényelni.

Munkanélküli segély (Notstandshilfe)
Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszűnt, de az igénylő nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, akkor munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybe vételéhez igazolnia kell anyagi helyzetét, vagyis bizonyítania kell, hogy a rendelkezésére álló családi jövedelem nem teszi lehetővé az alapvető létszükségletek kielégítését.
Hasznos linkek: www.euvonal.hu, www.help.gv.at/Finanzen
 
Munkaügyi panaszok
A bécsi magyar nagykövetség konzuli osztálya jogi képviseletet nem láthat el, így a munkavállalók érdekében sem léphetünk fel a bíróság vagy egyéb szerv előtt. Azoknak az Ausztriában munkát vállaló magyar állampolgároknak, akiknek nem fizették ki a munkabérét, vagy egyéb munkajogi jogvitájuk van (pl. felmondás) azt ajánljuk, hogy forduljanak a munkavállalók érdekvédelmi szervéhez, az Arbeiterkammerhez. A munkavállalói kamara érdekvédelmi szervezet, amely a munkavállalók érdekeit képviseli többek között a munkajog, a társadalombiztosítási jog és a fogyasztóvédelem területén. Az Arbeiterkammerről az alábbi weboldalon kaphatnak bővebb információkat:
https://www.arbeiterkammer.at/index.html
 
Lakásbérlés
A bérleti szerződést írásban kell megkötni a későbbi viták, félreértések elkerülése érdekében. A szerződésben meg kell állapodni a fizetési feltételekben, úgymint:  a havi bérleti díj összege, a kaució összege, valamint egyéb költségek felsorolása, melyet a bérlőnek kell fizetnie (például közüzemi díj, közös költség, biztosítás stb.). Nagyon fontos mindkét fél számára a felmondási idő pontos meghatározása.
Ausztriában a kaució általában 3 (három) havi bérleti díj összegének felel meg. Amennyiben a bérbeadó a kaució összegét bankban helyezi el, úgy a bérleti szerződés megszűnésekor a kaució visszafizetése mellett a bérlő megkaphatja a kaució kamatából származó jövedelmet is.
Az ingatlanügynök által ajánlott lakás szerződés megkötésénél províziós díj kerül felszámolásra, amely három vagy annál kevesebb ideig tartó lakásbérleti szerződés esetén egy havi bruttó lakásbérleti díj + 20 % ÁFA, a három évnél tovább vagy korlátlan ideig tartó lakásbérleti szerződés esetén kéthavi bruttó lakásbérleti díjat + 20 % ÁFA. A bruttó lakásbérleti díj a nettó lakásbérlet összegét + a közüzemi díjakat, és az ÁFA összegét is tartalmazza.

Önkormányzati lakások (Gemeindewohnung)
Az önkormányzati bérlakás havi bérleti díja négy elemből tevődik össze: lakbér, üzemben tartás költségei, különleges ráfordítások és forgalmi adó. Bizonyos lakások esetében önerőt is kell fizetni. A kérelmet az adott város/kerület hivatalánál (Magistrat, Wohnservice) lehet benyújtani.
További információk:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210200.html (lakásbérlés Ausztriában)
https://mietervereinigung.at/?aspxerrorpath=/default.aspx (lakásbérlés)
https://www.wien.gv.at/wohnen/wienerwohnen/index.html (önkormányzati lakás)

Ingatlanvásárlás
Ausztriában a külföldi állampolgárok ingatlanszerzési jogát tartományonként szabályozzák (Ausländergrunderwerbsgesetz). Magyar állampolgár vásárolhat ingatlant Ausztriában. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági területek, melyek megvásárlása külön bizottság engedélyéhez kötött. Ingatlan vásárlásnál javasolt osztrák ügyvédi iroda szolgáltatásának igénybe vétele. Az ingatlan megvételekor különböző különdíjak megfizetésére is számítani kell, pld. ingatlanszerzési adó, földhivatali bejegyzési illeték, a szerződés ügyvédi díja, valamint esetleges közvetítői jutalék, melyet 20% forgalmi adó is terhel. A vételár kifizetése általában bankon keresztül történik. Ingatlanra vonatkozó hirdetéseket lehet olvasni az alábbi weblapokon: www.kurier.at, www.diepresse.at, www.derstandard.at, www.willhaben.at/iad/immobilien.

Magyarországon kiállított vezetői engedély használata Ausztriában
A Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség országaiban szerzett kártya-formátumú érvényes vezetői engedély egyenértékű az osztrák vezetői engedéllyel, azaz a magyar jogosítvány átíratása nem szükséges.

Magyar rendszámú gépjármű ausztriai használata
Amennyiben a külföldi állampolgár

 • állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével külföldi rendszámú gépjárművét forgalomba kell helyeznie Ausztriában (KFZ-Zulassung),
 • ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja külföldi rendszámú gépjárművét. E célból menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) használata ajánlott, a külföldön szerzett benzinszámlákat is ajánlott megőrizni az esetleges bizonyításhoz.

Természetesen csak abban az esetben lehet "Nebenwohnsitz"-re bejelentkezve jogszerűen használni a gépjárművet, amennyiben a "Nebenwohnsitz"-re való bejelentkezés feltételeit teljesítik, vagyis az életvitelük középpontja nem Ausztriában van. Kérjük, mielőtt eldöntik, hogy "Hauptwohnsitz"-re vagy "Nebenwohnsitz"-re jelentkeznek be, mindenképpen tájékozódjanak az ausztriai lakcímrendszer szabályairól az alábbi honlapon:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.063160.html

Egyre több magyar állampolgár dolgozik Ausztriában úgy, hogy "Nebenwohnsitz"-re jelentkezik be, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak "Hauptwohnistz"-re kell bejelentkeznie!

A gépjármű forgalomba helyezése az adott város/kerület közlekedési hatóságánál (Verkehrsamt) történik. További információk: www.help.gv.at

Bölcsőde
A jelentkezési feltételei tartományonként különbözőek:

 • 0-3 éves életkor,
 • városi bölcsőde esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme és személyes bejelentkezés az MA10 (Magistrat) osztályon,
 • vagy online jelentkezés (magán bölcsőde esetén az adott óvodában folyik a jelentkezés).

A postán, faxon vagy email-en történő igény bejelentést legkésőbb az adott év májusáig (szeptemberi kezdéshez) kell eljuttatni az adott városi/kerületi hivatalhoz. A szülők két bölcsödét részesíthetnek előnyben. A bölcsőde a bejelentett állandó lakcímmel rendelkezők számára ingyenes, csupán az étkezés díját (57,00 EUR/hó) kell megfizetni. Egyéb esetben a bölcsőde igénybevétele költségtérítéses.

Óvoda
A félnapos óvoda (legalább 16óra/hét) szeptembertől júniusig kötelezővé vált. A szabályozás tartományonként változik. Van állami óvoda, magán- és üzemi óvoda. Az állami óvodába az adott város/kerület (Magistrat) hivatalánál kell jelentkezni januárban és februárban szeptemberi kezdés érdekében. Feltétel:

 • 3-6 éves életkor,
 • városi óvoda esetén a gyermek és a szülő/nevelő bejelentett állandó lakcíme és személyes jelentkezés az MA10 (Magistrat osztályon,
 • vagy online jelentkezés (magán óvoda esetén az adott óvodában folyik a jelentkezés).

Az üzemi óvodák az adott üzemben vagy annak közelében találhatóak és a munkavállalók gyerekei vehetik igénybe.
 
Iskola
Minden hat és tizenöt év közötti gyermek iskolaköteles.

 • Általános iskola - Volksschule (1-4 osztályig általános iskola alsó tagozat, 6-10 éves korig)
 • Kötelező iskola felsőbb osztálya - Hauptschule (5-8 osztályig általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat, 10-14 éves korig)
 • Felsőbb oktatási iskola - AHS/BHS-BMS/Polytechnische Schule (gimnázium/szakközépiskola/technikum) (14-18/19 éves korig)

 Általános iskola – Volksschule
Iskolába azok a gyerekek mehetnek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Az iskolaköteles gyereket a szülőnek/nevelőnek kell bejelenteni az illetékes általános iskolánál (Volkschule, Grundschule). A gyerek első osztályt az iskolai beiratkozás után kezdheti el. Beiratkozásnál a kerületi iskolafelügyelő dönt a gyerek első osztályba vételéről. Az iskolafelügyelő hatásköre, hogy megállapítsa a gyerek iskolaérettségét. Amennyiben a gyerek még nem iskolaérett, iskola előkészítőben kerül elhelyezésre.

Alsószintű középfokú oktatás – Hauptschule
A beiratkozás a nyári szünetben zajlik, de legkésőbb két héttel a nyári szünet után. A tanulókat - a férőhely, illetve a törvényben előírt feltételek alapján - az adott illetékes iskolahatóság helyezi el az adott intézményben. A szülők erről legkésőbb az előző év végén értesítést kapnak. A német, matematika és idegen nyelv tantárgyaknál – figyelembe véve az egyéni teljesítőképességet - csoportbeosztások vannak. A többi tantárgynál felzárkóztató oktatásra van lehetőség. A harmadik és a negyedik osztályban fontos szerepet kap a továbbtanulás iránya, itt dől el, hogy a tanuló milyen irányultságú középiskolában folytatja majd tanulmányait.

Középiskola - AHS-Gymnasium/BHS-BMS/Polytechnische Schule
Felsőbb oktatási iskola – Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
Mentesül a felvételi vizsga alól az a tanuló, aki német nyelvből, olvasásból és matematikából „jó”(gut), a többi tantárgyból pedig megfelelően teljesített. „Közepes”(befriedigend) teljesítésnél az iskola még támogathatja az iskolás gimnáziumba történő jelentkezését. A jelentkezés az iskolai értesítő alapján az AHS intézményénél történik a második félévében. Kivételt képez Bécs tartomány, ahol az AHS-be való jelentkezést a Volksschule szervezi.

Egyetem – Universität
A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordítása szükséges. Bizonyos szakoknál felvételi vizsgát is kell tenni (pl. művészet stb). Ausztriában jelentkezési korlátozás van az orvostan, a pszichológia, az állatorvostan, a fogorvostan szakokon. Nem kell tandíjat fizetnie annak az európai uniós állampolgárnak, akinek tanulmánya nem haladja meg a maximum nyolc félévet (hat félév + két év tolerancia félév.)
 
Főiskola – Fachhochschule
A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordításuk szükséges. Az osztrák főiskolákon minden évben a szakirány szerinti jelentkezési korlátozás és felvételi vizsga van. A felvehető hallgatók számát az adott főiskola határozza meg. A felvételi vizsga írásos pályázatból, írásbeli tesztből és személyes beszélgetésből áll.
További információk:
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/studieren-in-oesterreich/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public
https://www.bmb.gv.at/
http://www.bildungsserver.com/

Magyar nyelvű oktatási lehetőségről tájékoztató

http://www.ungarischlernen.at/ - Bécsi Magyar Iskolaegyesület
https://becsimagyariskola.wordpress.com/ - Bécsi Magyar Iskola
http://www.becs.balassiintezet.hu/at/ – Collegium Hungaricum
www.bg-oberwart.at – Kéttannyelvű Gimnázium Felsőőr/Burgenland

Nyugdíjrendszer
Ausztriában az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65 év, míg nőknél jelenleg 60 év, de ez utóbbi fokozatosan szintén 65 évre kerül felemelésre. A minimum biztosítási idő 180 hónap járulékfizetéssel fedezett idő, vagy 300 hónap biztosítási idő vagy 180 biztosított hónap az utolsó 360 hónapon belül. 

Az osztrák nyugdíjrendszer ellátásaival kapcsolatosan érdeklődni lehet az Osztrák Társadalombiztosítók Szövetségénél (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger)

https://www.sozialversicherung.at/portal27/esvportal/content?contentid=10007.741910&viewmode=content 

http://www.hauptverband.at/portal27/hvbportal/content?contentid=10007.693656&viewmode=content oldalain.

További részletes információk olvashatók még az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság http://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ oldalán.

Tömegközlekedés Bécsben
Bécsnek remek tömegközlekedési hálózata van. Hat metróvonal, több villamos és buszjárat és gyorsvasút közlekedik a városban. A metrók hétvégén és ünnepnapokon 24 órán át közlekednek. Többféle jegy és bérlettípus közül választhatunk. Menetjegyet a metró aluljárókban az automatákban lehet előre vásárolni, vagy utazás közben a gépjárművön automatából megvenni. Az automaták megbízhatóan működnek, a bankkártyával, illetve papírpénzzel való fizetés is megoldott.

 • Einzelfahrschein – egy útra szóló jegy: 2,4 EUR
 • 24 Stunden Wien – egész napos jegy: 8,00 EUR, átruházható
 • 48 Stunden Wien – két napos jegy: 14,10 EUR, átruházható
 • 72 Stunden Wien – 72 órás jegy: 17,10 EUR, átruházható
 • Wochenkarte – heti bérlet: 17,10 EUR, hétfőtől hétfőig 09:00 óráig érvényes, átruházható
 • Monatskarte – havi bérlet: 51,00 EUR, a hónap első napjától következő hó másodikáig érvényes, átruházható.
 • Jahreskarte – éves bérlet: 365,00 EUR

A tanulóknak külön kedvezményt biztosítanak. Aki érvényes menetjegy nélkül utazik 106,00 EUR büntetésre számíthat. További információk: http://www.wienerlinien.athttp://www.vor.at.

Parkolás
Bécs belvárosában nagyon kevés a parkolóhely, a parkolóházak pedig viszonylag drágák. Bécs belső kerületeiben (a Gürtel-től a belváros irányába) reggel 09.00 órától este 22.00 óráig fizetni kell a parkolásért. A parkolási idő két óra. A parkolójegyeket dohányboltokban, metróállomásoknál, vagy automatáknál lehet megvásárolni. További információk: www.wien.gv.at/verkehr/parken
 
City Bike
Bécs városa hatvan Citybike állomást üzemeltet. A szolgáltatás igénybe vétele a Citybike Automatán keresztül regisztrálással történik. Regisztrálni MAESTRO Card, MasterCard vagy JCB hitelkártya használatával lehet. A sikeres regisztrálás után egy hitelkártyával egy kerékpárt lehet kölcsönözni. A regisztrálás 1,00 Euróba kerül. Az első megkezdett óra ingyenes, a második 1,00 Euró, a harmadik 2,00 Euró, a negyedik órától kezdve minden megkezdett óra 4 Euró. Ha az első megkezdett óra lejárata előtt leadjuk a kerékpárt bármelyik City Bike állomáson és várunk minimum 10 percet, bejelentkezés után újabb egy órára ingyenes lesz a kerékpár használata. További információk: http://www.citybikewien.at/
A mozgássérültekre vonatkozó utazási kedvezményekről részletes tájékoztató olvasható honlapunkon (Egyéb utazási tudnivalók, információk).