Az összefoglaló csupán általános információkat tartalmaz. Célunk segítséget és áttekintést nyújtani azoknak a magyar állampolgároknak, akik hosszabb távú tartózkodást terveznek Ausztriában, de nem tudják, hogy kérdéseikkel mely osztrák hivatalokat keressenek meg. A Nagykövetség által összeállított hasznos linkek közül kiemelnénk a www.oesterreich.gv.at kormányzati kereső portált, melynek segítségével részletes információkhoz lehet jutni bármely témakörben.

Tájékoztatjuk az oldal olvasóit, hogy az ausztriai munkavállalással és cégalapítással kapcsolatos részletes információk honlapunk „Külgazdasági információk” menüpontja alatt találhatóak.
Problémamentes ausztriai tartózkodást kívánunk Önöknek.

Bejelentkezés ausztriai lakcímre
Ausztriában 3 napon belül személyesen vagy postai úton be kell jelenteni a lakcím létesítését (Meldepflicht), a lakcím megváltozását, valamint további lakcímek létesítését vagy megszüntetését (ideiglenes vagy második lakcím). A kitöltött formanyomtatvány az ún. Meldezettel, melyet a szállásadó ír alá. Minden egyes családtagnak külön igazolással kell rendelkeznie. A lakcím bejelentkezése, módosítása vagy megszüntetése Bécsben a Meldeservice irodáiban (www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html) vagy a Kerületi Elöljáróságokon (Bezirkshauptmannschaft) történik.

Tartózkodási engedély
Az osztrák idegenrendészeti törvény rendelkezései értelmében azon európai uniós állampolgárok, akik három hónapnál tovább szeretnének az országban tartózkodni, kötelesek tartózkodásukat a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzatnál (Magistrat) bejelenteni. A bejelentéstől számított három hónapon belül tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtaniuk (Anmeldebescheinigung für EWR-BürgerInnen). A bejelentés elmulasztása közigazgatási szabálysértési bírságot von maga után. A tartózkodási engedély feltétele: lakhatás, betegbiztosítás, megélhetés bizonyítása, valamint kitétel még, hogy nem veszélyeztethetik jelenlétükkel az ország közrendjét és közbiztonságát. A fenti tartózkodási engedély birtokában fényképes igazolványt (Lichtbildausweis für EWR-BürgerInnen) lehet kérvényezni, amely személyazonosításra szolgál, érvényessége pedig 10 év.

Magyarországon szerzett diplomák elismertetése
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság 1997. április 23-án egyezményben állapodott meg a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről. Az egyezményben felsorolásra kerültek azon magyar és osztrák államilag elismert felsőoktatási intézmények, melyek diplomáira az egyezmény vonatkozik.
Az egyezmény német nyelvű szövege az alábbi oldalon elérhető:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010074 
A Magyarországon szerzett diplomák ausztriai elismertetése az Osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatásokért felelős Minisztérium  (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) feladatkörébe tartozik. Részletes információkért javasoljuk felkeresni a honosítással kapcsolatos internetes oldalakat: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Studium/Anerkennung.htmlhttps://www.aais.at/  
 

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Magyar ENIC/NARIC Iroda

1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Telefon: +36-1-331-7333/7334/7335
Telefax: +36-1-332-1932
E-Mail: ekvivalencia@om.hu, Honlap: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak
Ösztöndíjjal kapcsolatosan információk olvashatók a www.oead.at (Austauschdienst) és a www.omaa.hu (Aktion Österreich Ungarn Alapítvány) oldalakon.

Társadalombiztosítás
A törvényesen bejegyzett, nem nyereségérdekelt osztrák társadalombiztosítási rendszer (Sozialversicherung) az osztrák társadalombiztosítás alapja. Ausztriában a különféle munkavállalói csoportok más-más biztosítási törvény hatálya alá esnek. Így pl.

 • az Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (általános társadalombiztosítási törvény) hatálya alá esnek a munkavállalók,
 • a Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (közalkalmazotti beteg- és balesetbiztosítási törvény) hatálya alá esnek a közalkalmazottak és közhivatalnokok,
 • a Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbstständig Erwerbstätiger (szabadfoglalkozásúak társadalombiztosításáról szóló törvény) hatálya alá esnek az orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, kereskedelmi ügynökök és egyéb szabadfoglalkozású személyek,
 •  a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (vállalkozói társadalom-biztosítási törvény) hatálya alá pedig az iparban és kereskedelemben önálló keresettel rendelkezők, vállalkozók tartoznak.

A különböző társadalmi csoportok ezért ennek megfelelően különböző egészség-, baleset- és nyugdíjbiztosítókhoz (Kranken-, Unfall- und Pensionskassen) tartoznak. Javasolt előre tájékozódni, hogy melyik biztosításunk melyik biztosítóhoz tartozik, ugyanis az egyes biztosítók által nyújtott szolgáltatások és feltételek sok esetben eltérőek lehetnek.
Részletes tájékoztatás olvasható a http://www.sozialversicherung.at internetes oldalon.
Az alkalmazottak és közalkalmazottak bejelentéséről a munkaadó gondoskodik. A szabad foglalkozásúak és a vállalkozók maguk intézik a bejelentést, a munka megkezdését követő egy hónapon belül. A biztosítás összege tartalmazza a betegbiztosítást, a balesetbiztosítást, a nyugdíjbiztosítást, a munkanélküli-biztosítást és egyéb hozzájárulásokat is. A biztosítás összegét a munkaadó és a munkavállaló együtt teljesíti. Az összeg a kereset arányában kerül kiszámításra. A napi átlag 28,72 EUR-nál kevesebb keresettel rendelkezők (Geringfügige) csak a balesetbiztosítás fizetésére kötelezettek.
Lehetőség van arra is, hogy hozzátartozóinkat a saját biztosításunk terhére biztosítsuk (Mitversicherung).
A vényköteles gyógyszereket egységes áron (Rezeptgebühr, amely jelenleg 5,70 EUR) vásárolhatjuk meg.
Az orvos megválasztása szabad. A biztosítóval szerződésben álló orvosok (Vertragsarzt) ingyen végzik az ellátást. Az ilyen szerződéssel nem rendelkező orvosok (Wahlarzt) kezelési díjat számítanak fel, melyet vissza lehet igényelni. Javasoljuk, hogy az orvosi kezelés megkezdése előtt mindenki tájékozódjon saját biztosítójánál az igénybe vehető kezelések térítésére vonatkozóan.
Azon személyek számára, akik nem rendelkeznek a törvényben előírt kötelező biztosítással, és jövedelmük kevesebb, mint napi 28,72 EUR, lehetőség van kedvező díjazású magánbiztosítás (Selbstversicherung) megkötésére.
 
Az e-card chipkártya alapú igazolvány, amellyel Ausztriában minden társadalombiztosítással rendelkező személynek rendelkeznie kell. A kártyát nem kell külön igényelni, azt a biztosítás megkötésével egyidejűleg automatikusan kiküldik. A kártyán csak a tulajdonos neve, a kártya száma és a biztosítási szám olvasható, de a chipkártya tartalmazza a biztosított azon adatait is, amelyek csak az orvos számára hozzáférhetőek. A kártyát a betegnek minden orvosi vizsgálatra magával kell vinnie. A kártya évi 11,10 EUR-ba kerül, ezt a díjat a munkaadó fizeti. A család minden egyes biztosított tagjának külön e-card kártyát küldenek. A kártyának nincs lejárati ideje.
További információ a szolgáltatásról a http://www.chipkarte.at/portal27/ecardportal/content?contentid=10007.678532&viewmode=content oldalon érhető el.
Az e-card átalakítható komplex polgári kártyává (Bürgerkarte). Segítségével a kártya tulajdonosa elektronikusan intézheti hivatali ügyeit. A kártyával kapcsolatosan további részletek olvashatóak a http://www.buergerkarte.at internetes oldalon.

Az osztrák társadalombiztosításra vonatkozó szabályozást az Általános Szociális Biztosítási Törvény (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) és annak kiegészítései tartalmazzák.

Családi ellátás az EGT tagállamokban
883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet -, amelyek közvetlenül és kötelezően alkalmazandóak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok (EGT tagállamok; az Európai Unió 27 tagállama és Norvégia, Liechtenstein és Izland) állampolgáraira és ezek családtagjaira.

Érintett személyi kör
Az uniós rendeletek alkalmazása tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) személyi hatályról rendelkező 2. §-a alapján két csoport érintett, ezek

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező azon személyek, akik az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolják, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Ennek alapján EGT-állampolgár, valamint EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja - biztosítási viszony létesítésétől függetlenül - jogosult lehet családtámogatási ellátásokra, amennyiben 3 hónapot meghaladó tartózkodási joggal és bejelentett lakcímmel rendelkezik, és esetében a Cst. egyéb jogosultsági feltételei is fennállnak,
 • az uniós rendeletekben meghatározott körbe tartozó személyek; amely ügyekben a magyar nemzeti szabályozást megelőzően az uniós rendeletek szerinti feltételek vizsgálandók.

Azt, hogy mely tagállamból részesül egy család ellátásban, jogszabály rendezi - közigazgatási eljárás keretében kerül meghatározásra az, hogy az adott tagállam joga alkalmazandó-e elsődlegesen a családi ellátások folyósítása tekintetében. Nem az ügyfél döntése határozza meg tehát azt, hogy mely tagállam folyósít ellátást a részére, hanem az uniós rendeletek jelölik ki azt - az ügyben érintett - tagállamot, amely a családi ellátásokat folyósítani köteles a saját, nemzeti jogszabályai alapján. Fontos, hogy ezen ügyek esetében önmagában az állampolgárság nem meghatározó (az a tény, hogy valaki magyar állampolgár, önmagában nem jogosít magyar családi ellátásokra).

Főbb alapelvek
Az EGT tagállamaiban a családi ellátások fajtái eltérőek (pl. nem találunk a magyar családi pótlékkal teljesen azonos másik tagállambeli családi ellátás-típust a jogosultsági feltételeket, az összegeket és az ellátás időtartamát, gyakoriságát tekintve), azonban az egyes tagállamok családi ellátásait az uniós rendeletek alkalmazása során együttesen kell figyelembe venni. Magyar vonatkozásban - a Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) kormányrendelet 27/F. § (1) bekezdése értelmében - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj.
A családot, mint egészet kell figyelembe venni az eljárás, illetve a tényállás tisztázása során (egységesség elve), akkor is, ha az ellátást - azon tagállamként, akinek joga az adott ügyben elsődlegesen alkalmazandó - főellátásként, valamint akkor is, ha kiegészítésként kell elbírálni. A közösségi jogszabályok alkalmazása esetén általánosan követendő gyakorlat az, hogy mindkét szülő vonatkozásában kell az ügyet megítélni, amelytől azonban különleges élethelyzetben lévő személy esetén el lehet térni.
Alapelv, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel ugyanarra az időszakra vonatkozóan két tagállam teljes összegű családi ellátást nem fizethet.
Nem tekintendő jogalap nélkülinek az a családi ellátás-kifizetés, amelyet az egyik tagállam olyan időszakra juttatott az érintett családnak, amely alatt másik tagállam joga volt elsődlegesen alkalmazandó (másik tagállam „helyett" fizetett). Ezen indokra hivatkozással tehát az érintettet visszafizetésre kötelezni nem lehet.

Jogalapok
A családi ellátások tekintetében az adott ügyben érintett tagállamok közül az alábbi sorrendben előrébb lévő tagállam joga az elsődlegesen alkalmazandó:

 • kereső tevékenység helye szerinti tagállam,
 • nyugdíj folyósítása szerinti tagállam,
 • lakóhely szerinti tagállam.

Ha mindkét szülő a fenti sorrendben azonos jogalap szerint (mindkettő végez munkát, mindkettő nyugdíjas, stb.) lehet jogosult két eltérő tagállamban családi ellátásra, akkor az a tagállam folyósítja az ellátásokat, ahol a gyermek lakik. A fenti elsőbbségi szabályok alól kivétel a kiküldetésben végzett munka. Amennyiben a kiküldetés ideje nem haladja meg a két évet, és nem egy másik kiküldött munkavállalót vált fel a kiküldött ügyfél, akkor a kiküldő tagállam joga az alkalmazandó a családi ellátások folyósítása tekintetében, és nem a kiküldetés helye szerinti tagállamé.
Amennyiben azon tagállamban, amelynek joga elsődlegesen alkalmazandó, a folyósított családi ellátások összege összességében alacsonyabb, mint a másik érintett tagállam nemzeti joga szerint megállapítható családi ellátások összege, a két tagállam ellátásainak különbsége erejéig ezen utóbbi tagállam hatósága különbözeti kiegészítést fizet, amelyet az ügyfélnek kérelmeznie kell.
Miután megállapította a hatóság, hogy az uniós rendeletek alapján az ő joga alkalmazandó, a következő lépésben meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél megfelel-e a nemzeti jogszabályok feltételeinek, a kérelmezett családi ellátás típusra vonatkozóan. A magyar nemzeti szabályoknak történő megfelelés esetén a jogosultság, illetve a folyósítás tekintetében - a speciális illetékesség szabályait kivéve - az uniós rendeletek alkalmazásával nem érintett családtámogatási ügyekhez képest nincs eltérés.

Lakóhely meghatározása
Az uniós rendeletek értelmében lakóhelynek a személy szokásos tartózkodási helye tekintendő, tartózkodási helynek pedig a személy ideiglenes tartózkodási helye. Az uniós rendeletek szerint a tagállamok együttműködnek az érintett személyek lakóhelyének tisztázása érdekében, ennek keretében - amennyiben a lakóhely meghatározása tekintetében nincs egyértelmű álláspont - meg kell határozni az érintett személy érdekeltségének központját, az alábbiak figyelembe vételével:

 • az érintett tagállamok területén való jelenlét időtartama,
 • a személy helyzete, ideértve:
 • az általa gyakorolt tevékenység jellegét és ennek szokásos helyét,
 • a személy családi állapotát és családi kötelékeit,
 • nem jövedelemszerző tevékenységei gyakorlásának helyét,
 • tanulók esetében - ha van - a jövedelem forrását,
 • az érintett személy lakhatási körülményeit és lakásának állandóságát,
 • adózási szempontból mely tagállamban rendelkezik lakóhellyel.

Amennyiben a fentiek alapján sem határozható meg a lakóhely, az érintett személy kikövetkeztethető szándékát kell meghatározónak tekinteni.

Speciális illetékesség
Családi ellátások tekintetében a tagállamok hatóságai közti adatcsere bonyolítása, és az alkalmazandó jog meghatározása a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik. Amennyiben az érintett család esetében az uniós rendeletek szerint a magyar jog alkalmazásának van helye, a családi ellátások közül a gyermekgondozási díj tekintetében az egészségbiztosítási szerv rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A családi ellátások közül a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás tekintetében a hatásköri és illetékességi szabályok a következők:

 • amennyiben a kérelmező vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy ha e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (Osztrák-Magyar ügyek Osztály, cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a., e-mail: mailto:cstam.gyo@allamkincstar.gov.hu, fax: +36-96/312-944),
 • egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, cím: 1115 Budapest, Bartók B. u. 120-122., e-mail: cstam.gyo@allamkincstar.gov.hu, fax: +36-1/350-2465) illetékes eljárni.

A Kincstár és a Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart közös ügyfélfogadása családi ellátás ügyekben.
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy akiknek a családja - ausztriai munkavállalás következtében az egyik, vagy mindkét államban családi ellátásra lehet jogosult, havonta egy-egy alkalommal a két ország illetékes hivatalainak közös ügyfélszolgálatát is felkereshetik.

A közös ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:

 • Magyarországon: minden hónap 3. hétfőjén: Magyar Államkincstár, Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság, 9023 Győr, Szabolcska út 1/A., 11:00-12:00 és 13:00-14:00 óra között;
 • Ausztriában: minden hónap 4. hétfőjén: Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, A-7001 Eisenstadt, Neusiedlerstrasse 46, 11:00-12:00 és 13:00-14:00 óra között.

Call Center
+36-1/452-2910
+36-20/881-9535
+36-30/344-0045
+36-70/460-9005

GYES, családi pótlék

Az osztrák családi ellátással kapcsolatos, részletes információt az alább linken talál:

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/index.html

Munkanélküli járadék

Munkanélküli ellátásokkal kapcsolatos információért kérjük, látogasson el a következő weboldalrahttps://www.ams.at

Munkanélküli segély (Notstandshilfe)

Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszűnt, de az igénylő nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, akkor munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybe vételéhez igazolnia kell anyagi helyzetét, vagyis bizonyítania kell, hogy a rendelkezésére álló családi jövedelem nem teszi lehetővé az alapvető létszükségletek kielégítését.
Hasznos linkek: www.euvonal.hu, www.help.gv.at/Finanzen
 
Munkaügyi panaszok

A bécsi magyar nagykövetség konzuli osztálya jogi képviseletet nem láthat el, így a munkavállalók érdekében sem léphetünk fel a bíróság vagy egyéb szerv előtt. Azoknak az Ausztriában munkát vállaló magyar állampolgároknak, akiknek nem fizették ki a munkabérét, vagy egyéb munkajogi jogvitájuk van (pl. felmondás) azt ajánljuk, hogy forduljanak a munkavállalók érdekvédelmi szervéhez, az Arbeiterkammerhez. A munkavállalói kamara érdekvédelmi szervezet, amely a munkavállalók érdekeit képviseli többek között a munkajog, a társadalombiztosítási jog és a fogyasztóvédelem területén. Az Arbeiterkammerről az alábbi weboldalon kaphatnak bővebb információkat:
https://www.arbeiterkammer.at/index.html
 
Magyarországon kiállított vezetői engedély használata Ausztriában

A Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség országaiban szerzett kártya-formátumú érvényes vezetői engedély egyenértékű az osztrák vezetői engedéllyel, azaz a magyar jogosítvány átíratása nem szükséges.

Magyar rendszámú gépjármű ausztriai használata

Amennyiben a külföldi állampolgár

 • állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével külföldi rendszámú gépjárművét forgalomba kell helyeznie Ausztriában (KFZ-Zulassung),
 • ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja külföldi rendszámú gépjárművét. E célból menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) használata ajánlott, a külföldön szerzett benzinszámlákat is ajánlott megőrizni az esetleges bizonyításhoz.

Természetesen csak abban az esetben lehet "Nebenwohnsitz"-re bejelentkezve jogszerűen használni a gépjárművet, amennyiben a "Nebenwohnsitz"-re való bejelentkezés feltételeit teljesítik, vagyis az életvitelük középpontja nem Ausztriában van. Kérjük, mielőtt eldöntik, hogy "Hauptwohnsitz"-re vagy "Nebenwohnsitz"-re jelentkeznek be, mindenképpen tájékozódjanak az ausztriai lakcímrendszer szabályairól az alábbi honlapon:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.063160.html

Egyre több magyar állampolgár dolgozik Ausztriában úgy, hogy "Nebenwohnsitz"-re jelentkezik be, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak "Hauptwohnistz"-re kell bejelentkeznie!

A gépjármű forgalomba helyezése az adott város/kerület közlekedési hatóságánál (Verkehrsamt) történik. További információk: www.help.gv.at
 

Iskola
Minden hat és tizenöt év közötti gyermek iskolaköteles.

 • Általános iskola - Volksschule (1-4 osztályig általános iskola alsó tagozat, 6-10 éves korig)
 • Kötelező iskola felsőbb osztálya - Hauptschule (5-8 osztályig általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat, 10-14 éves korig)
 • Felsőbb oktatási iskola - AHS/BHS-BMS/Polytechnische Schule (gimnázium/szakközépiskola/technikum) (14-18/19 éves korig)

 Általános iskola – Volksschule
Iskolába azok a gyerekek mehetnek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Az iskolaköteles gyereket a szülőnek/nevelőnek kell bejelenteni az illetékes általános iskolánál (Volkschule, Grundschule). A gyerek első osztályt az iskolai beiratkozás után kezdheti el. Beiratkozásnál a kerületi iskolafelügyelő dönt a gyerek első osztályba vételéről. Az iskolafelügyelő hatásköre, hogy megállapítsa a gyerek iskolaérettségét. Amennyiben a gyerek még nem iskolaérett, iskola előkészítőben kerül elhelyezésre.

Alsószintű középfokú oktatás – Hauptschule
A beiratkozás a nyári szünetben zajlik, de legkésőbb két héttel a nyári szünet után. A tanulókat - a férőhely, illetve a törvényben előírt feltételek alapján - az adott illetékes iskolahatóság helyezi el az adott intézményben. A szülők erről legkésőbb az előző év végén értesítést kapnak. A német, matematika és idegen nyelv tantárgyaknál – figyelembe véve az egyéni teljesítőképességet - csoportbeosztások vannak. A többi tantárgynál felzárkóztató oktatásra van lehetőség. A harmadik és a negyedik osztályban fontos szerepet kap a továbbtanulás iránya, itt dől el, hogy a tanuló milyen irányultságú középiskolában folytatja majd tanulmányait.

Középiskola - AHS-Gymnasium/BHS-BMS/Polytechnische Schule
Felsőbb oktatási iskola – Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
Mentesül a felvételi vizsga alól az a tanuló, aki német nyelvből, olvasásból és matematikából „jó”(gut), a többi tantárgyból pedig megfelelően teljesített. „Közepes”(befriedigend) teljesítésnél az iskola még támogathatja az iskolás gimnáziumba történő jelentkezését. A jelentkezés az iskolai értesítő alapján az AHS intézményénél történik a második félévében. Kivételt képez Bécs tartomány, ahol az AHS-be való jelentkezést a Volksschule szervezi.

Egyetem – Universität
A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordítása szükséges. Bizonyos szakoknál felvételi vizsgát is kell tenni (pl. művészet stb). Ausztriában jelentkezési korlátozás van az orvostan, a pszichológia, az állatorvostan, a fogorvostan szakokon. Nem kell tandíjat fizetnie annak az európai uniós állampolgárnak, akinek tanulmánya nem haladja meg a maximum nyolc félévet (hat félév + két év tolerancia félév.)
 
Főiskola – Fachhochschule
A jelentkezéshez a magyar érettségi bizonyítvány és a német nyelvtudást igazoló okmány, valamint azok hiteles német nyelvű fordításuk szükséges. Az osztrák főiskolákon minden évben a szakirány szerinti jelentkezési korlátozás és felvételi vizsga van. A felvehető hallgatók számát az adott főiskola határozza meg. A felvételi vizsga írásos pályázatból, írásbeli tesztből és személyes beszélgetésből áll.
További információk:

https://www.bmb.gv.at/

http://www.bildungsserver.com/

Magyar nyelvű oktatási lehetőségről tájékoztató

http://www.ungarischlernen.at/ - Bécsi Magyar Iskolaegyesület

https://becsimagyariskola.wordpress.com/ - Bécsi Magyar Iskola

http://www.becs.balassiintezet.hu/at/ – Collegium Hungaricum

www.bg-oberwart.at – Kéttannyelvű Gimnázium Felsőőr/Burgenland

www.amaped.at – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete

https://schulgasse.schule.wien.at – Bunte Schule – magyar-német két tanítási nyelvű osztály

Nyugdíjrendszer
Az osztrák nyugdíjrendszer ellátásaival kapcsolatosan érdeklődni lehet az Osztrák Társadalombiztosítók Szövetségénél (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger)

https://www.sozialversicherung.at/portal27/esvportal/content?contentid=10007.741910&viewmode=content 

http://www.hauptverband.at/portal27/hvbportal/content?contentid=10007.693656&viewmode=content

https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=content oldalain.

További részletes információk olvashatók még az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság http://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ oldalán.

A külfödön élő magyar nyugdíjra jogosultak részére történő folyósítással kapcsolatos tájékoztatót az alábbi oldalon találják: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/116-nyugd%C3%ADjfoly%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s/1351-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-az-ell%C3%A1t%C3%A1s-k%C3%BClf%C3%B6ld%C3%B6n-%C3%A9l%C5%91-jogosultak-r%C3%A9sz%C3%A9re-t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91-foly%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak-lehet%C5%91s%C3%A9geir%C5%91l-2014.html

Tömegközlekedés Bécsben

http://www.wienerlinien.athttp://www.vor.at.

Parkolás

Bécs belvárosában nagyon kevés a parkolóhely, a parkolóházak pedig viszonylag drágák. Bécs belső kerületeiben (a Gürtel-től a belváros irányába) reggel 09.00 órától este 22.00 óráig fizetni kell a parkolásért. A parkolási idő két óra. A parkolójegyeket dohányboltokban, metróállomásoknál, vagy automatáknál lehet megvásárolni. További információk: www.wien.gv.at/verkehr/parken