Az elítélt személyek átszállításáról szóló 1983. március 23–án kelt egyezmény Magyarországon 1993. november 1-jén lépett hatályba. Ez az egyezmény lehetővé teszi a külföldön szabadságvesztésre ítélt magyar állampolgárok számára, hogy - abban az esetben, ha az egyezmény a másik érintett államban is hatályos, és bizonyos egyéb feltételek is adottak - büntetésük letöltése céljából átszállítsák őket Magyarországra.

Az alábbi információkat ne tekintse az említett egyezmény részletes ismertetésének. Amennyiben az átszállítás lehetőségeiről további információkat kíván beszerezni, forduljon annak a büntetés-végrehajtási intézetnek a vezetőjéhez, ahol Önt fogva tartják, vagy Magyarország diplomáciai, vagy konzuli képviseletéhez. De kérdéseivel megkeresheti közvetlenül a magyar Igazságügyi Minisztériumot (1357 Budapest, Pf 2 ) is.

Kinek a hozzájárulása szükséges az átszállításhoz?
Az átszállítás feltételei:
a / az Ön, vagy bizonyos okok fennforgása esetén törvényes képviselőjének hozzájárulása;
b / annak az államnak a hozzájárulása, amelyben elítélték;
c / az illetékes magyar hatóságok hozzájárulása.

Kit lehet Magyarországra átszállítani?
Ön abban az esetben szállítható át Magyarországra a további büntetés-végrehajtás foganatosítása céljából, ha
a / magyar állampolgár;
b / a büntetését kiszabó ítélet jogerős;
c / a büntetés letöltéséig még legalább 6 hónap van hátra;
vagy ha a büntetés határozatlan időtartamra szól;
d / az a cselekmény, amelyért elítélték, a magyar jog szerint is büntetendő.

Milyen büntetést kell letölteni az átszállítás után?
A külföldi ítélet végrehajthatóságáról az illetékes magyar bíróság határoz. A kiszabott büntetésnek illeszkednie kell a magyar jog előírásaihoz, így azt - szükség esetén - a bíróság a magyar jog szerint a leginkább megfelelő büntetésre változtatja át, azonban az ítélet átalakításakor az illetékes bíróság kötve van az Ítélkező Államban hozott ítéletből közvetlenül vagy abból közvetve kitűnő ténymegállapításokhoz. Sem az ítéletben szereplő tényállást, sem a bűnösség megállapításának tényét a magyar bíróság nem változtathatja meg. További kötöttség, hogy szabadságvesztés büntetést az illetékes bíróság nem változtathatja át pénzbüntetésre. Az így kiszabásra kerülő büntetés mértékének megállapításánál a külföldi ítélet rendelkezései az irányadók azzal, hogy az nem lépheti túl a magyar jog által az ugyanarra a bűncselekményre kiszabott büntetési tétel felső határát.
Például, ha a cselekmény a magyar jog szerint 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, az ítélet átalakítása során nem szabható ki 8 évnél súlyosabb szabadságvesztés. A megállapításra kerülő büntetés időtartamába az átszállítás előtt fogva tartásban töltött idő teljes egésze beszámít.

Ha Ön szabadságvesztés büntetésének letöltését már az Ítélkező Államban megkezdte, és a szabadságvesztés végrehajtásának folytatása Magyarországon történik, a magyar bíróság ebben az esetben is kötve van az ítélet jogi természetéhez és időtartamához, ezt csak abban az esetben alakíthatja át, ha az ítélet összeegyeztethetetlen a magyar joggal. Az átalakított ítéletbe foglalt büntetés természetének, amennyire csak lehetséges, meg kell egyeznie a kiszabott végrehajtandó büntetéssel.

Magyarországra történő átszállítását követően Önnek a hátralévő büntetését a Magyarországon hatályos büntetés – végrehajtási jogszabályok, illetve előírások szerint kell letöltenie.
Egyéb bűncselekmény miatti jogkövetkezmények
Átszállítása esetén a magyar hatóságoknak jogukban áll Önnel szemben más büntetendő cselekmények miatt eljárást indítani, Önt elítélni, vagy fogva tartani.

Kegyelem, amnesztia, a büntetés megváltoztatása
Az átszállítás nem zárja ki az Ítélkező Állam, vagy az illetékes magyar kegyelmi jog gyakorlásával felruházott szerv által gyakorolt egyéni kegyelem, közkegyelem, vagy a büntetés megváltoztatása kedvezményének elnyerését.

Perújítás
Ha átszállítása után olyan új körülmények merülnek fel, amelyek az eredeti ítélet felülvizsgálatát indokolttá teszik, a perújítás kezdeményezésére kizárólag az Ítélkező Állam jogosult.

A végrehajtás befejezése
Amennyiben az eredeti ítélet végrehajthatósága az Ítélkező Államban bármely oknál fogva megszűnik, a magyar hatóságok – az erről való értesülésük, illetve az erről történt tájékoztatásuk után – Önt szabadlábra helyezhetik. Ugyanúgy nem hajtható végre – az elkövetés helyére történő visszatérése esetén - az Ítélkező Államban az ítélet, ha annak végrehajthatósága a magyar jog szerint szűnik meg.

Az eljárással kapcsolatos tudnivalók
Ön az átszállítással kapcsolatos kérelmét vagy az Ítélkező Állam hatóságai, vagy pedig a magyar hatóságok előtt terjesztheti elő. Amennyiben az Ítélkező Állam hatóságai lehetségesnek tartják az átszállítását, úgy tájékoztatják a magyar hatóságokat az Ön kilétéről, az elítélésének alapjául szolgáló tényállásról, valamint az Önnel szemben kiszabott büntetés neméről, illetve időtartamáról. Ha a magyar hatóságok az Ön átszállításával kapcsolatos eljárást készek megindítani, megkeresik az Ítélkező Államot a szükséges iratok megküldése érdekében. A külföldi bíróság által kiszabott büntetés végrehajtásának átvételéről az igazságügy-miniszter határoz. Ha mindkét állam hozzájárulását adta az átszállításhoz, sor kerülhet az átszállítás lebonyolítására. Az átszállítás megtörténte után a magyar bíróság tárgyaláson határoz, amelyen Ön is részt vesz. A büntetés végrehajtására a magyar jog szerint kerül sor, és minden ezzel kapcsolatos döntés meghozatalára kizárólag a magyar hatóságok jogosultak.

A feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozóan is a magyar jogszabályok az irányadók.
A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezéséről az Ön meghallgatását követően a bíróság dönthet a következő feltételek fennállása esetén:

 • ha Ön a büntetés végrehajtása alatt kifogástalan magatartást tanúsít, és arra mutató készségére tekintettel, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni, feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető,
 • ha Ön a
  • fegyházban letöltendő büntetésének legalább négyötöd részét,
  • börtönben letöltendő büntetésének legalább háromnegyed részét,
  • fogházban letöltendő büntetésének legalább kétharmad részét kitöltötte.

Ha Önt három évet meg nem haladó szabadságvesztésre ítélték – különös méltánylást érdemlő esetben – a büntetése fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.

Nem bocsátható feltételes szabadságra, ha

 • ha Önt olyan szándékos bűncselekmény miatt ítélték el, amelyet a korábbi végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése előtt követett el;
 • ha a szabadságvesztés büntetésből legalább két hónapot nem töltött ki;
 • ha többszörös visszaeső,
 • ha a bűncselekményt bűnszervezet tagjaként követte el,
 • ha a három évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követte el.

Ha Önt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a bíróság határozza meg, vagy kizárja ennek lehetőségét.

A feltételes szabadság tartama a szabadságvesztés hátralévő részével azonos, azonban, ha a szabadságvesztésből a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezésekor egy év már nincs hátra, ez az időtartam egy év. Ha Önt a feltételes szabadság alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a bíróság ez esetben a feltételes szabadságot megszünteti.
A feltételes szabadság engedélyezése soha nem automatikus, hanem az a büntetés végrehajtási bíró állásfoglalásától függ.

A fent részletesen ismertetett egyezménynek van egy Kiegészítő Jegyzőkönyve (Strasbourgban 1997. december 18-án kelt egyezmény), amely úgy rendelkezik, hogy lehetővé teszi a büntetés, illetőleg intézkedés végrehajtása átadását az elítélt kifejezett hozzájárulása nélkül is, ha elkövetett bűncselekményre tekintettel a bíróság kiutasítás mellékbüntetést alkalmazott, illetőleg közigazgatási úton rendeltek el olyan intézkedést, amely szerint a büntetés letöltését követően e személynek el kell elhagynia az Ítélkező Állam területét. Ebben az esetben a büntetés további végrehajtása végett Magyarországra történő átszállításához nincs szükség az Ön hozzájáruló nyilatkozatára.
Hasznos link: www.bm.hu