Elektronikus személyazonosító igazolvány (Eszig)

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt Eszig birtokában utólag sem lehet kérelmezni.

A kérelem benyújtása

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

Bemutatandó iratok

  • érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (magyar útlevél, kártya formátumú magyar vezetői engedély, ezek hiányában osztrák útlevél vagy osztrák jogosítvány),
  • lakcímkártya,
  • az előbbiek hiányában:  a magyar születési- és/vagy házassági anyakönyvi kivonat,

Cselekvőképtelen kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell! A 6. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát (6 év fölött) és aláírását (12 év fölött) az ügyintéző rögzíti.

Nem kell ujjnyomatot adni ha:

  • a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
  • ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

Az elektronikus személyi igazolvánnyal kapcsolatas részletes információkért kérjük, keresse fel a következő linket: https://eszemelyi.hu/

Figyelem! Az eljárási határidőbe az okmányoknak a Magyarországról a külképviseletre történő kiszállítása, valamint a postai kézbesítés ideje nem számít bele, így az okmányok a kérelem benyújtását követően általában 3-6 héten belül érkeznek meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel a személyi igazolványokat, és értesíti ki az ügyfeleket.

Az eljárás illetéke és díja

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.